AKINAL AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

MÜŞTERİ/ ÜYE – MÜŞTERİ/ÜYEADAYI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Ürün veya Hizmet Alan Kişi-Müşteri Adayı Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Akınal Ayakkabıcılık San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Akınal”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, 2.Organize Sanayi Bölgesi 83203 Nolu Cadde No:15 Şehitkamil/Gaziantep adresinde mukim, Gazikent Vergi Dairesi, 0270016325 nolu vergi mükellefi Akınal Ayakkabıcılık San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında perakende satış işlemlerinde veya www.akinalbella.com url adresi üzerinden üyelik sözleşmesi kapsamında veya üye olmaksızın yapılan online alışverişlerde ve alışveriş yapmak amacıyla web sitesinin ziyaret edilmesi esnasında Şirket ile paylaşmış olduğunuz veya Şirket tarafından toplanmakta olan;

 • Ad soyad
 • TC Kimlik Numarası
 • Adres,
 • Telefon numarası,
 • E-mail adresi
 • Kredi kartı bilgileri
 • İncelenen ürün bilgileri,
 • Sepet bilgileri

gibi kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak;

 • Üyelik sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mesafeli Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsil edilmesi, bu kapsamda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, satışa sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması bakımından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • İletişim faaliyetleri kapsamında Müşteri/Müşteri adayı ile iletişime geçilmesi,
 • Sağlanan ürün ve hizmetlerin geliştirmesinin yapılması,
 • Web sitesinin güvenli kullanımı için gerekli önlemlerin alınması, ödeme dahil işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması
 • Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetlerin tespit edilmesi ve bu hukuka aykırılıkların önüne geçilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Yetkili makamlardan gelen taleplerin karşılanması,
 • Yürürlükte bulunan mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Mevcut olan veya ilerleyen süreçte uygulanması muhtemel sadakat programlarının uygulanması

amaçları dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından işlenebilecektir.

Üyelik esnasında açık rızanız dahilinde paylaşmanız halinde doğum tarihi ve cinsiyet bilgileriniz, ürün ve hizmetlerimiz kapsamında kampanyalar ve önerilerden sizleri faydalandırmak, istatistiki analizler oluşturmak ve ürün geliştirmeleri yapmak amacıyla Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Ayrıca, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları https://www.akinalbella.com adresinde bulunan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

Bunlarla birlikte sosyal medya platformları üzerinden ürünlere ilişkin bilgi talebinde bulunmanız esnasında paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilecektir.

 1. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C Kimlik no, cinsiyet

1.Üyenin kendisi tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi

1.Üyenin kendisi tarafından verilmektedir.

Müşteri İşlem

Talep bilgisi vb.

1.Üyenin kendisi tarafından verilmektedir.

2. Şirket tarafından tanzim edilebilmekte ve işlenebilmektedir.

Finans

Kart bilgileri

1.Üyenin kendisi tarafından verilmektedir.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, gezilen sayfa ve incelenen ürün bilgileri, sepet bilgileri

1.Üyenin kendisi tarafından verilebilmektedir.

2.Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Akınal tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi.”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, www.akinalbella.com adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi 2.Organize Sanayi Bölgesi 83203 Nolu Cadde No:15 Şehitkamil/Gaziantep adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak [email protected] KEP adresine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Akınalbella olarak alışveriş deneyiminiz iyileştirmek için

yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.

Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez politikası sayfamızdan erişebilrsiniz.